Từ điển toán Việt Anh
Trang web sẽ giúp các bạn tra từ điển toán Việt Anh online một cách dễ hơn.
chừng năm phần trăm, ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu,