Từ điển toán Việt Anh
Trang web sẽ giúp các bạn tra từ điển toán Việt Anh online một cách dễ hơn.
làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá,