Từ điển toán Việt Anh
Trang web sẽ giúp các bạn tra từ điển toán Việt Anh online một cách dễ hơn.
sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa, tính vô nghĩa, thừa, kề sát,