Từ điển toán Việt Anh
Trang web sẽ giúp các bạn tra từ điển toán Việt Anh online một cách dễ hơn.
một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý,