Từ cao hơn trong Tiếng Anh
    above, higher
rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút,