Từ chừng năm phần trăm trong Tiếng Anh
    about five percent
ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu,