Từ đối với trong Tiếng Anh
    about
chừng năm phần trăm, ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu,