Từ hình tuyệt đối trong Tiếng Anh
    absolute
một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý,