Từ hút thu trong Tiếng Anh
    absorb
sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa, tính vô nghĩa, thừa,