Từ không chuẩn trong Tiếng Anh
    abnormal, non-normal
độ, chừng, xung quanh, nói về, đối với, chừng năm phần trăm, ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt,