Từ làm tắt trong Tiếng Anh
    abridge
hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng,