Từ một cách tuyệt đối trong Tiếng Anh
    absolutely
hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa,