Từ nói về trong Tiếng Anh
    about
đối với, chừng năm phần trăm, ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối,