Từ ở trên trong Tiếng Anh
    above
cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu,