Từ sự hấp thu trong Tiếng Anh
    absorption, sorbtion
sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa, tính vô nghĩa, thừa, kề sát,