Từ sự thu hút trong Tiếng Anh
    absorption, collection
sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa, tính vô nghĩa, thừa, kề sát, chung biên,