Từ sự trừu tượng hoá trong Tiếng Anh
    abstraction
sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý, phi lý, sự vô nghĩa, tính vô nghĩa, thừa, kề sát, chung biên, tăng tốc,