Từ sự vô nghĩa trong Tiếng Anh
    absurdity
tính vô nghĩa, thừa, kề sát, chung biên, tăng tốc, gia tốc, làm nhanh, sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhan,