Từ tuyệt đối trong Tiếng Anh
    absolute, unconditional, unconditionally

tuyệt đối


  adj
     absolute

hình tuyệt đối, một cách tuyệt đối, hấp thu, hút thu, sự hấp thu, sự thu hút, sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng, vô nghĩa, vô lý,