Từ xung quanh trong Tiếng Anh
    about
nói về, đối với, chừng năm phần trăm, ở trên, cao hơn, rút gọn, làm tắt, hoành độ, tuyệt đối, hình tuyệt đối,