độ đo được biến đổi (khi phép biến đổi không phụ thuộc vào các tham số)

tk.
metameter

jckee
Không có phản hồi
Posted in:
Uncategorized
Comments
There are no comments yet.
Write a comment