bus là một hệ thống phụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính

bus

jckee
Không có phản hồi
Posted in:
Uncategorized
Comments
There are no comments yet.
Write a comment